Szukaj
Close this search box.
wozekwidlowy-1
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz
loader-transporting-soil-waste-materials-waste-treatment-plant
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz

Jesteś na stronie: Inspektor Ochrony Danych

SZKOLENIE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Liczba godzin dydaktycznych: 18

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących rozwijać się zawodowo w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych oraz osób zainteresowanych ochroną danych i przetwarzających te dane, pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Cel edukacyjny:

Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Praktycznym przygotowaniu do samodzielnej pracy w charakterze Inspektora Ochrony Danych oraz nabycie umiejętności samodzielnego i praktycznego zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych poprzez: tworzenie dokumentacji, procedur, monitorowanie zasad przetwarzania danych w jednostce i wiedzy osób przetwarzających dane, tworzenie analiz, audytów wewnętrznych.

Ramowy program:

1. Prawne podstawy systemu ochrony danych osobowych w Polsce

2. Katalog pojęć związanych z ochroną danych osobowych:

 • dane osobowe
 • przetwarzanie danych osobowych
 • profilowanie
 • pseudonimizacja a anonimizacja
 • szyfrowanie
 • nowe rodzaje danych osobowych- genetyczne, biometria, medyczne
 • zbiór danych osobowych
 • współadministrator, procesor
 • odbiorca danych osobowych

3. Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • zasada legalności
 • zasada przejrzystości
 • zasada rzetelności
 • zasada ograniczenia przetwarzania
 • zasada adekwatności
 • zasada minimalizacji danych osobowych
 • zasada ograniczenia czasu przetwarzania
 • zasada rozliczalności
 • zasada poufności i integralności

4. Prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo do informacji (formy, sposoby, klauzula warstwowa, jak dokumentować realizację prawa do informacji)
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawa związane z profilowaniem danych osobowych

5. Administrator Danych Osobowych:

 • obowiązki ADO
 • wdrożenie dokumentacji – wzorcowa polityka bezpieczeństwa danych osobowych, procedury postępowania w organizacji
 • prowadzenie Rejestrów Czynności przetwarzania i Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania,
 • powołanie IOD
 • obowiązki ADO wobec PUODO
 • szacowanie i analiza ryzyka

6. Zasady przy powierzaniu przetwarzania danych osobowych

 • dokumentacja powierzenia danych osobowych
 • zamknięcie i rozliczenie stosunku powierzenia

7. Udostępnienie danych osobowych:

 • zasady realizacji obowiązku
 • dokumentowanie udostępnienia

8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

 • obowiązek powołania IOD – dokumentacja, procedura
 • status i obowiązki IOD
 • uprawnienia, kwalifikacje i odpowiedzialność IOD

9. Analiza ryzyka w organizacji:

 • kogo dotyczy procedura analizy ryzyka
 • remanent aktywów – dokumentacja
 • analiza ryzyka – czym jest ryzyko i jak je ustalić, dokumentacja
 • polityka zarządzania ryzykiem- czym jest, jak ją opracować

10. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w organizacji:

 • różnice pomiędzy bezpieczeństwem danych osobowych a bezpieczeństwem informacji
 • dokumentacja w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania incydentom:
  • instrukcja postępowania w wypadku wystąpienia incydentu
  • dokumentowanie zagrożenia
  • dokumentowanie uchybienia
  • zgłoszenie incydentu do PUOD

Podczas szkolenia wspólnie wypracujemy cele i zakres działania IOD w Twojej jednostce. Określimy, co powinno być zrobione i przez kogo, kiedy, gdzie i w jaki sposób. Wiedza teoretyczna przeplatać się będzie z pracą nad praktycznymi rozwiązaniami odpowiadającymi na wymogi ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Studium przypadku polegać będzie na szczegółowej analizie konkretnych zdarzeń i sytuacji. Wiedza uzyskana dzięki analizie posłuży do lepszego zrozumienia wymagań prawnych i proponowanych rozwiązań, natomiast forma warsztatowa szkolenia przygotuje uczestnika do kolejnych etapów wdrożenia sprawnie działającego systemu ochrony danych osobowych w jednostce.

Informacje o materiałach:

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej tj. skrypt oraz wzorcowe autorskie dokumenty związane z RODO (wzory polityk, procedur, umów, informacji) ze wskazaniem podstaw prawnych i ich zastosowania.

Informacje dodatkowe:

Egzamin przeprowadzany jest w formie testu kompetencji IOD.

Najbliższe terminy:

Cena:

2000,00

Dla stałych klientów istnieje możliwość uzyskania zniżki.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • rozróżnia prawne podstawy systemu ochrony danych osobowych w Polsce – regulacje ogólne oraz lex specialis;
 • wyróżnia katalog pojęć związanych z ochroną danych osobowych;
 • rozróżnia zasady przetwarzania danych osobowych wg RODO;
 • wymienia prawa podmiotów danych osobowych;
 • wymienia zagadnienia związane z funkcją Administratora Danych Osobowych;
 • wymienia zasady przy powierzaniu przetwarzania danych osobowych;
 • posiada wiedzę w zakresie udostępnienia danych osobowych;
 • wymienia zagadnienia związane z funkcją Inspektor Ochrony Danych;
 • ocenia analizę ryzyka w organizacji;
 • wykorzystuje wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji;
 • sporządza klauzule informacyjne, zgody, oświadczenia, upoważnienia;
 • konstruuje podstawową politykę bezpieczeństwa, umowy powierzenia danych, rejestr przetwarzania.